งบประมาณ

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ..๒๕๕๖

เทศบาลตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

รายจ่ายงบกลาง

  ******************

รายจ่ายงบกลาง(๐๐๐)                                                      ตั้งไว้  ๗,๑๒๘,๐๐๐.- บาท    


      () เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์(๐๐๒)(๑๑๐๙๐๐)                         ตั้งไว้        ๔๘,๐๐๐.-บาท

      เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน ๘ ราย ๆ ละ ๕๐๐ บาท ต่อเดือน จำนวน

๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบกลาง (รหัส ๐๐๔๑๑)

 

      (๒) เงินสำรองจ่าย(๐๐๔)(๑๑๑๐๐๐)                                 ตั้งไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท

      เพื่อตั้งจ่ายไว้ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน ตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นงานในหน้าที่    ของเทศบาลตำบล ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะ เช่น กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และอื่น ๆ ฯลฯ อันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  เพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๒๓๔๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ , หนังสือ    ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว.๑๔๔๓ ลงวันที่ ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๔ ,หนังสือด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว.๖๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม  ๒๕๕๔,หนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว.๓๒๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม  ๒๕๔๗ และ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๓๓๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๕๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๗๘๓,๘๒๐.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ๒,๒๑๖,๑๘๐.- บาท ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น    แผนงานงบกลาง งานงบกลาง (รหัส ๐๐๔๑๑)

 

      (๓.) รายจ่ายตามข้อผูกพัน(๐๐๒)(๑๑๑๑๐๐)               ตั้งไว้ ๒,๘๘๖,๐๐๐.-บาท               

      (๓.๑) เงินทุนการศึกษา(๑๑๑๑๐๐)                                    ตั้งไว้   ๓๐๐,๐๐๐.- บาท

      เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่นและคณะและสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตามหนังสือที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว.๓๑๓๗ ลงวันที่ ๑๗  กันยายน  ๒๕๔๗ , หนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๒๒๑๖ ลงวันที่ ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐ , หนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๗๐๓ ลงวันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๑, หนังสือที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๒๙ ลงวันที่ ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง (รหัส ๐๐๔๑๑)  

       (๓.๒) เงินทุนการศึกษา(๑๑๑๑๐๐)                                 ตั้งไว้  ๑๓๐,๐๐๐.-   บาท

         เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาการศึกษาปฐมวัย  สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก  ตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ สข ๐๐๓๗.๓/ว.๓๓๓๘ ลงวันที่ ๒๗  สิงหาคม ๒๕๕๒ และหนังสือด่วนที่สุด ที่มท.๐๘๙๓.๓/ว.๑๓๗๒ ลงวันที่ ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบกลาง (รหัส ๐๐๔๑๑)

(๓.๓) เงินทุนการศึกษา(๑๑๑๑๐๐)                                        ตั้งไว้      ๖๖,๐๐๐.-  บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส เด็กยากจนและผู้พิการ  ในพื้นที่ตำบลพะวง โดยต้องเป็นการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่าการศึกษา(ซึ่งรัฐจัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย หรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่าปริญญาตรี โดยให้เบิกจ่ายได้เฉพาะค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่าบำรุง หรือค่าหน่วยกิต ตามอัตราที่สถาบันการศึกษากำหนด แต่ต้องไม่เกินปีละ ๓๓,๐๐๐.- บาท ตามหนังสือที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว.๑๓๖๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ และหนังสือด่วนมาก ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว.๑๗๙๖ ลงวันที่ ๑๘  มิถุนายน ๒๕๕๓  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบกลาง (รหัส ๐๐๔๑๑)

(๓.๔) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(๐๐๒)(๑๑๐๓๐๐)                ตั้งไว้   ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม   พ..๒๕๕๓ และตามหนังสือที่ มท. ๐๘๐๙.๒/.๒๔ ลว. ๑๑ กพ. ๒๕๔๘  และ หนังสือด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๑๗๙๖ ลงวันที่ ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๓ โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าตอบแทนที่เทศบาลต้องจ่ายให้พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๖๐๐๐,๐๐๐.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบกลาง (รหัส ๐๐๔๑๑)

 

            (๓.๕) เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (...)(๑๑๑๑๐๐)ตั้งไว้  ๗๐,๐๐๐.-บาท

         เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายปี  โดยตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ ๑/๖ ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว( ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ) แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๗๕๐,๐๐๐.- บาท ตามหนังสือที่ ส.ท.ท. ๕๖๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๕๕ และ หนังสือด่วนมาก ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว.๑๗๙๖ ลงวันที่ ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบกลาง (รหัส ๐๐๔๑๑)

 

(๓.๖)  เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(๑๑๑๑๐๐)         ตั้งไว้ ๕๗๐,๐๐๐.- บาท
                     
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  โดยเงินสมทบขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่หรือเทศบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(ค่ารายหัว ๔๐.๐๐บาท) โดยตั้งจ่ายในอัตราเหมาจ่าย ตามหนังสือที่ สปสช ๓๓/ว.๐๑๕๕ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒  และ หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท.๐๘๐๘..๒/ว.๑๗๙๖ ลงวันที่ ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๓ และหนังสือด่วนมากที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๒๓๔๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบกลาง (รหัส ๐๐๔๑๑)

 

 

 (๓.๗) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร(๑๑๑๑๐๐)                                ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐.บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โดยคำนวณตั้งจ่ายจากเงินรายได้ประเภทค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกิจการจัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น แผงกั้น จัดทำป้าย สัญญาณไฟจราจร หรือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจรและอื่น ๆ  ที่มีลักษณะดังกล่าว ตามหนังสือด่วนมากที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว.๓๒๐๓ ลงวันที่ ๔  ตุลาคม  ๒๕๓๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบกลาง (รหัส ๐๐๔๑๑)

 

 (๓.๘) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพะวง(๑๑๑๑๐๐)              ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

          เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพะวง  ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา สามารถสนับสนุนการดำเนินงานและสมทบงบประมาณให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาให้ประชาชนออม ๑ ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ส่วน และ รัฐบาล ๑ ส่วน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาสมทบได้ตามฐานะการคลังของแต่ละแห่ง ตามหนังสือที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว.๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๓ และหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๒๓๔๒ ลงวันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประกอบกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๐/๔ ซึ่งให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบกลาง (รหัส ๐๐๔๑๑)

 

 (๔.) เงินช่วยพิเศษ(๑๑๑๒๐๐)                                        ตั้งไว้      ๕๐,๐๐๐.-บาท 

          เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษค่าทำศพ ในกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบกลาง (รหัส ๐๐๔๑๑)

 

 () เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)(๐๐๓)(๑๒๐๑๐๐)                    

                                                                                  ตั้งไว้ ๑,๑๔๔,๐๐๐. -บาท

                เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(เทศบาล) ในอัตราร้อยละสอง ของประมาณการรายรับทั่วไป (ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ) .. ๒๕๔๘ มาตรา ๖  และ หนังสือด่วนมาก ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว. ๑๗๙๖ ลงวันที่ ๑๘  มิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งประมาณการรายรับทั่วไป  (ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ หรือเงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เท่ากับ ๕๗,๒๐๐,๐๐๐.-บาท  (๕๗,๒๐๐,๐๐๐ x %  =  ๑,๑๔๔,๐๐๐.- บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  (รหัส ๕๑๐๐๐๐)

 

 


»ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ